THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Saturday, December 5, 2009

DOUBLE STANDARD UNTUK PENDEMONSTRASI

Di Malaysia pada satu ketika dulu, demonstrasi menjadi aktiviti pihak pembangkang dan penyokong-penyokongnya. Aktiviti demonstrasi ini dilakukan sehingga kini jika ada rasa tidak puas hati dari mereka. Apa yang dilakukan ini ada baiknya bagi menarik perhatian pihak berwajib dan pemimpin-pemimpin yang berkenaan serta ianya merupakan aspek kebebasan rakyat bersuara. Bagaimanapun ianya dibantah secara keras oleh pemimpin-pemimpin pemerintah khasnya UMNO sehingga Ketua Pemudanya menggelar para demonstrasi sebagai beruk.

Bagaimanapun, pada hari ini ada pemimpin-pemimpin dari pihak "pembangkang" yang dulunya terlibat dengan demonstrasi telah cuba menghalang pihak lain berdemo kerana menentang isu mereka sehingga telah membuat laporan polis bagi menghalangnya. Sebaiknya demo ini dibiar dan dibenarkan, asalkan tidak menjejaskan ketenteraman. Kalau kita boleh, eloklah merekapun boleh. Kalau mereka boleh, kitapun diberikan kebebasan yang sama.

Yang jadi persoalannya ialah sikap prejudis pihak berkuasa yang ada di Malaysia. Walaupun beberapa siri demostrasi oleh kedua-dua belah pihak telah berlangsung dalam tempoh setahun ini tetapi tindakan dan layanan pihak berkuasa atau polis sangat berbeza. Lihat saja suasana yang ditimbulkan oleh polis apabila demostrasi dijalankan oleh penyokong-penyokong dari Pakatan Rakyat. Sudah pasti berlaku provokasi dari polis sendiri sehingga perlu menggunakan kekerasan sehingga 'menyiram', membalon dan menangkap peserta demostrasi. Berbeza dengan penyokong-penyokong pro UMNO B-end yang berdemo, mereka diperhatikan saja atau sehingga diberi 'perlindungan' untuk berdemostrasi. Apabila terdapat tekanan atau bantahan maka barulah mereka ini dipanggil ke balai polis untuk memberi keterangan dan 'dilepaskan' tanpa apa-apa tindakan lanjut.

Inilah keadilan demokrasi di Malaysia yang tercinta ini.

NAJIB PEMBOHONG BESAR

Apabila Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi pembohong besar di Dewan Rakyat (lihat hansard di sini dan rakaman di sini dan di sini), macam cacing kepanasan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tan Sri Nor Mohamed Yakcop nak mengelak diri dari memberikan jawapan yang akhirnya akan mengesahkan pembohongan Najib.

Lihatlah sendiri hansard Dewan Rakyat 9/11/09 lalu. Tengok sendiri betapa tergelejat-gelejatnya Nor Mohamed berhadapan dengan soalan demi soalan ahli-ahli Parlimen yang nak mendedahkan pembohongan Najib. Sat kata tak dak jawapan, sat kata ada, meraban-raban.
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Tuan Yang di-Pertua, saya menunggu sebenarnya jawapan Menteri mengenai isu minyak di Kelantan. Saya bangkitkan di bawah portfolio Yang Berhormat Menteri. Takkan satu ayat pun tak ada ulasan tentangnya Yang Berhormat Menteri?

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri yang datang ke Dewan yang mulia ini dan memberi satu jawapan yang begitu jelas. Saya tidak ada perkara yang akan ditambah. [Tuan Yang di-Pertua mempengerusikan Mesyuarat]

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Tuan Yang di-Pertua, tak adillah macam ini Tuan Yang di-Pertua. Kami berucap begitu panjang tapi takkanlah Menteri langsung tidak menyentuh tentang royalti minyak. Ini saya rasa ada ruang untuk Menteri menjawab dan kita boleh berbahas dalam isu ini.

Tuan Yang di-Pertua: Dia sudah jawab Yang Berhormat. Dia kata Perdana Menteri sudah jawab dan saya rasa itu memadai. Itu juga jawapan.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Tuan Yang di-Pertua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjawab sebelum daripada perkara dibangkitkan dalam perbahasan. Jadi perkara yang dibangkit dalam perbahasan ini ialah perkara lanjutan daripada penjelasan yang tidak jelas yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.

Tuan Yang di-Pertua: Menteri sudah menjawab. Saya dengar dia menjawab. Sama ada Yang Berhormat Pokok Sena ...

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Ya, ya. Kita bangkit ialah perkara berkaitan daripada penjelasan.

Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Jawapan PM hari itu cukup jelas.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Yang saya punya belum jawab.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Kita beri arguments baru.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Rancangan Malaysia Kesepuluh.

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Tuan Yang di-Pertua, kita tak dibenarkan membangkitkan perkara baru ketika Menteri sedang menggulung.

Dato' Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Hantar Negeri Sembilan sajalah duit itu. Kelantan ini banyak benar halnya.

Tuan Yang di-Pertua: Duduk dulu Yang Berhormat, duduk dulu. Saya bercakap dulu Yang Berhormat, sedikit. Boleh? Seharusnya pada hari ini setidak-tidak dalam jangkaan saya sudah empat kementerian habis menggulung. Kita ada cuma berapa hari lagi. Ini baru Menteri yang ketiga menjawab bagi pihak Perdana Menteri, ‘lagging’ behind. Lepas itu yang kita sekarang ini minta Menteri pula menjawab pasal soal royalti yang telah pun sama ada ihsan kah, royalti kah. Semua media massa kira dah. So we are back again to square one. Jadi, dalam hal ini apabila saya strict oleh kerana masa maka itulah saya strict dibenci di sini tapi tak apa.

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Tuan Yang di-Pertua, saya minta sedikit ruang.

Tuan Yang di-Pertua: Menteri, yang tadi jawapan itu, itulah jawapan daripada Menteri kah ataupun tiada lagi baru?

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Tiada lagi.

Tuan Yang di-Pertua: Tiada lagi. Saya tak nak paksa dia macam mana cara menjawab.

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Tuan Yang di-Pertua, saya minta ...

Tuan Yang di-Pertua: Okey, soal lain. Bukan isu minyak, boleh?

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Tidak. Tuan Yang di-Pertua, saya fikir begini. Kita akur ruling yang Tuan Yang di-Pertua buat bahawa Ahli-ahli Dewan tatkala Yang Berhormat Menteri menggulung, sebaiknya kita tak bangkitkan perkara baru supaya berlaku adil kepada Yang Berhormat Menteri. Itu kita terima. Pada masa yang sama juga Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Menteri juga harus menghormati floor memberi jawapan untuk tidak memberi satu syarahan ekonomi yang tak ada kena mengena dengan perkara dibangkitkan masa perbahasan. Jadi masa diambil terlalu panjang untuk perkara yang tak ada kaitan, sedangkan perkara yang kita timbulkan ialah perkara khusus. Pendirian kerajaan yang diberi oleh Perdana Menteri kita akur tapi di sana ada banyak perkara yang berbangkit tentang isu ini, tentang perjanjian 74, tentang Petroleum Development Act, tentang Join Development Authority, tentang Malaysian-Thai Join Authority, tentang continental shelf yang kesemuanya itu tidak langsung disinggung dalam jawapan Perdana Menteri. Untuk itu, kita mengharap platform beginilah supaya perbahasan itu dapat kitalaksanakan dengan tertib dan sopan. Itu sebenarnya Tuan Yang di-Pertua. Jadi saya fikir itu harus diberikan sedikit pertimbangan.

Tuan Yang di-Pertua: Saya faham, saya faham. Terima kasih Yang Berhormat. Saya berulang kepada Menteri. Itulah jawapan Menteri yang tadi itu?

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Ya.

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Tuan Yang di-Pertua, sikit saja.

Tuan Yang di-Pertua: Sila, penghabisan berkenaan soal minyak ya.

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Tuan Yang di-Pertua, saya minta Tuan Yang di-Pertua, mana lagi ada ruang, di mana lagi ada ruang untuk kami mendapatkan penjelasan?

Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Esok masih ada.

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Jawatankuasa debate tapi maknanya mana lagi ada ruang untuk kami berbahas untuk nak mendapatkan penjelasan daripada Perdana Menteri melainkan kami berbahas peringkat dasar dan Menteri datang menggulung. Ini langsung Menteri tidak menjawab sepatah pun, sehuruf pun daripada perbahasan kami. Kalau macam itu Tuan Yang di-Pertua, kalau tadi kata media dah dapat banyak liputan, lebih baik kami berbahas luar Dewan.

Tuan Yang di-Pertua: Okey, terima kasih. Saya faham, saya faham Yang Berhormat.

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Sekarang ini sepatah pun Menteri tak jawab. Mengapa? Why?

Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat, menurut peraturan mesyuarat kita dan mana-mana convention pun kerusi di sini tidak boleh mengajar macam mana Menteri menjawab. Sama ada jawapan itu menepati aspirasi setiap yang bertanya, itu juga bukan di bawah bidang kuasa Speaker.

Bagi saya yang duduk ini, apabila Menteri mengatakan bahawa “Saya tidak menambah apa yang telah dihujah oleh Perdana Menteri dan juga saya tidak mengurang”. Itulah, bagi saya itu adalah jawapan. Itu jawapan dia tetapi apa Yang Berhormat dari Kubang Kerian dan Machang ini mahu ialah persoalan secara spesifik seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Machang untuk dijawab Menteri tetapi Menteri tidak mahu begitu. Dia kata untuk jawapan daripada kementerian, itulah apa yang dijawab. Maka saya tidak boleh memaksa Menteri kerana apabila saya berbuat demikian seolah-olah saya mengarah mesti juga jawab itu. Itu tidak termasuk di bidang kuasa saya dan peraturan mesyuarat. Jadi apa yang disebut pada sekarang ini juga semua masuk dalam Hansard termasuk kepada apa persepsi masyarakat di luar mengenai dengan soal ini. Ini pun ada jawapan juga tapi jawapan dia silent begitu. Jadi tidak menjawab pun itu jawapan juga. What is your answer? Silent. Jawapan, bagi saya itu jawapan. Begitu.

Jadi itulah makanya apabila dalam perbahasan begini terpaksa saya berpanjang lebar oleh kerana Ahli-ahli Yang Berhormat mesti juga faham dengan tugas kita iaitu peraturan mesyuarat, dalam soal dasar cuma empat hari. Sekarang kita lagging sudah. Perkiraan kita empat hari, empat sudah Menteri harus menjawab dan dua puluh lebih kementerian belum lagi menjawab dan ada juga persoalan-persoalan nanti daripada Ahli-ahli Yang Berhormat. Jadi untuk itu, berkenaan soal royalti, sila beredarlah pergi lain soalan. Tiada lagi soal royalti.

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Tuan Yang di-Pertua, saya minta seminit lagi Tuan Yang di-Pertua. Saya faham ruling yang Tuan Yang di-Pertua bagi dan bidang kuasa yang Tuan Yang di-Pertua letakkan dan juga perkara yang dibangkitkan oleh kami rakanrakan terutama Ahli-ahli Parlimen daripada Kelantan.

Tuan Yang di-Pertua, selepas daripada kenyataan Perdana Menteri, kita Ahli-ahli Parlimen kita buat kerja rumah, buat homework, pergi perpustakaan, semak balik kenyataan dan kita dapati kita punya asas argument yang sangat kukuh untuk menunjukkan bahawa ada kesilapan yang terang pada jawapan Perdana Menteri mengenai kedudukan tiga nautical miles. Kita memetik kenyataan oleh Perdana Menteri, Allahyarham ayahanda kepada Perdana Menteri yang terang-terang bertentangan dengan jawapan Perdana Menteri. Sebab itu kita tunggu forum ini untuk debate.

Kalau kemudiannya pihak kerajaan boleh menjernihkan keadaan bahawa Hansard oleh Tun Razak pada 24 November 1975 itu salah dan yang betulnya adalah jawapan Yang Berhormat Pekan, kita terimalah tapi platform mana lagi?
Ini peringkat polisi, peringkat dasar Yang Berhormat Menteri. Saya mohon Yang Berhormat Menteri intelektual, punya daya ketajaman hujah, tolonglah. Inilah pentas kita. Saya hormati.

Tuan Yang di-Pertua terpaksa mengawal jawapan Yang Berhormat Menteri. Kita terima tapi kita juga punya tanggungjawab terhadap rakyat dan kita bahaskan secara tertib, tak adamaki hamun, tak ada tuduh menuduh, tak ada sentimen emosi, argue based on the fact. Berdepanlah dengan kita, ini gelanggang kita. Itu sahaja. [Tepuk]

Tuan Yang di-Pertua: Okey, terima kasih. Saya faham. Yang Berhormat Kubang Kerian tak payah lagi berhujah sambung itu kerana faham, jelas. Menteri, saya ulang balik, tidak ada jawapan lain selain daripada itu apabila mendengar daripada Yang Berhormat Machang? Tak ada apa-apa?

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Tidak ada banyak masa Tuan Yang di-Pertua. Kalau perlu, masih kita mempunyai peluang di Jawatankuasa. [Dewan riuh]

Tuan Yang di-Pertua: Okey, Yang Berhormat Menteri sila, sila. Move on to a different topic.

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Tak ada, habis dah. Saya sudah habis.

Tuan Yang di-Pertua: Yang royalti minyak? Tak ada? Tak adalah?

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Saya ingin mengucapkan terima kasih Tuan Yang di-Pertua sebab habis...

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Tuan Yang di-Pertua, beri peluang.

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Penjelasan, penjelasan.

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Masih boleh guna budi bicara, boleh guna budi bicara.

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Ini soal dasar, soal dasar bukan soal Jawatankuasa.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Saya rasa Tuan Yang di-Pertua telah beri peluang masa kepada Yang Berhormat Menteri untuk memberikan penjelasan di sini.

Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat, tolong Ahli-ahli Yang Berhormat duduk sekejap. Sekejap Yang Berhormat.

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Bagi pihak Kelantan Tuan Yang di-Pertua.

Tuan Yang di-Pertua: Ya saya tahu, saya tahu.

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Bagi pihak rakyat Kelantan.

Tuan Yang di-Pertua: Saya tahu. Kalau Menteri tidak lagi menjawab dengan soal itu ada lagi peringkat Jawatankuasa. Saya boleh beri kelonggaran di peringkat Jawatankuasa untuk bangkitkan biar pun bukan perkara yang spesifik. Begitu. Jadi, dalam keadaan ini biar kita bahas dahulu diperingkat Jawatankuasa boleh, oleh kerana kita mahu catch up time Yang Berhormat. Kalau tidak, tidak perlu.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Ya, saya bersetuju dengan Tuan Yang di-Pertua tetapi kita minta satu jaminan daripada pihak kerajaan jangan bila kita bahas di peringkat Jawatankuasa mereka datang sini jawapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah cukup jelas. Kita tidak mahu buang masa begitu. Jadi Tuan Yang di-Pertua juga tidak boleh memaksa mereka melayani apa yang kita bangkitkan di peringkat Jawatankuasa nanti.

Tuan Yang di-Pertua: Okey.

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Satu jaminan Tuan Yang di-Pertua. Boleh? Maknanya Menteri akan menjawab isu royalti minyak 5% kepada rakyat Kelantan dalam sesi perbahasan peringkat Jawatankuasa.

Tuan Yang di-Pertua: Okey, jelas ya? Jelas. Begini Ahli-ahli Yang Berhormat. Ahliahli Yang Berhormat, kalau sudah minta jaminan Menteri sudah kata okey. Selepas itu pula kalau masa begitu banyak dengan itu saya juga minta jaminan bahawa dalam hal-hal lain jangan dipanjangkan lagi. Ambil satu ini sebagai spesifik, okey tetapi jangan pula nanti Kementerian Pelajaran, nanti datang lagi Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, datang lagi pula Kementerian Dalam Negeri semua begitu mustahak. Boleh? Boleh beri jaminan juga? Ada jaminan? Yang Berhormat Pokok Sena boleh jamin?

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Boleh, boleh.

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Machang boleh jamin?

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Kita juga minta...

Tuan Yang di-Pertua: Cuba berdiri dahulu beri jaminan kepada saya jangan ganggu yang lain-lain. [Ketawa]

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Kita tidak boleh kerana kita bangkit perkara-perkara lain juga. Perkara-perkara yang berkaitan dengan...

Tuan Yang di-Pertua: Ya, saya tahu mengenai sekarang kita berbahas dengan masa.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Tidak, perkara-perkara yang juga berkaitan dengan spesifik.

Tuan Yang di-Pertua: Masa Yang Berhormat. Jadi dalam Dewan tiada jaminmenjamin.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: No.

Tuan Yang di-Pertua: Ikut mood masing-masing. Kadang-kadang yang sudah menjamin kalau mood tidak ngam tidak dapat juga.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Ini kita minta...

Tuan Yang di-Pertua: Beliau akan jawab. Beliau angguk. Beliau akan jawab.

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: [Bangun]

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Shah Alam sudah Yang Berhormat.

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Tuan Yang di-Pertua, kita ada...

Tuan Yang di-Pertua: Menteri sudah mengangguk. Ya, saya tahu. Okey, sila berhubung dengan isu.

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Terima kasih. Sudah jawab.

Tuan Yang di-Pertua: Tolong Ahli-ahli Yang Berhormat. Waktu tadi Timbalan Yang di- Pertua duduk di sini tiada Ahli Yang Berhormat bising begini. [Ketawa] Ini saya tengok dendam ini.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Tidak. Kami bukan berdendam dengan Tuan Yang di-Pertua. Ini kesilapan Menteri.

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Pokok Sena, Yang Berhormat Gombak, Yang Berhormat Machang. Sila, sila sudah.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Ini kesilapan pihak kerajaan.

Tuan Yang di-Pertua: Sila, sila Menteri. Move on.

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Ya, terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya sudah jawab semua soalan dan saya akan jawab soalan mengenai isu minyak semasa Jawatankuasa. Bukan kerana saya tiada jawapan tetapi kerana tadi saya sudah janji dengan Tuan Yang di-Pertua saya akan habiskan penggulungan dalam masa 15 minit.

Tuan Yang di-Pertua: Terima kasih.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Maknanya jawapan beliau ada.

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Ada tetapi tiada masa.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Jawapannya ada. [Dewan riuh] [Ketawa]

Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat...

Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Tuan Yang di-Pertua...

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Tadi Yang Berhormat Menteri kata penjelasan sudah jelas.

Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Tuan Yang di-Pertua, tidak patut pihak pembangkang hendak memaksa Menteri.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Sekarang beliau ada jawapan.

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Tadi kata...

Tuan Yang di-Pertua: Kalau sudah berdiri serentak begitu tekan mikrofon siapa yang saya mahu dengar?

Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Jangan tekan Menteri.

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Sri Gading atau Yang Berhormat Pokok Sena?

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Tuan Yang di-Pertua, ini jelas Tuan Yang di-Pertua. Tadi Yang Berhormat Menteri kata jawapan beliau ialah penjelasan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah jelas. Beliau tiada jawapan yang lain tetapi sekarang Yang Berhormat Menteri...

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Saya tiada jawapan yang lain. Itu sahaja.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: ...kata saya ada jawapan tetapi oleh kerana masa saya telah berjanji dengan Tuan Yang di-Pertua.

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Jawapan yang sama. Yang Berhormat-Yang Berhormat...

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Kami kena main sahaja hari ini.

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Pokok Sena. Isu seperti begitu waktu nanti minum teh tarik di luar nanti bincang.

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Jawapannya memang jawapan yang sama tetapi kalau ada soalan tambahan kita boleh jawab tetapi ini akan memakan masa yang panjang.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Tuan Yang di-Pertua, bolehkah setelah tersedia jawapan beliau boleh bagi komitmen jawapan bertulis sekurang-kurangnya. Yang kita hendak bahas peringkat Jawatankuasa itu tidak mengapa tetapi yang kita bangkitkan sedemikian banyak dalam senarai semak isu-isu kita tentang isu minyak ini...

Tuan Yang di-Pertua: Menteri sudah beri pengakuan jadi sudah lima minit mengenai soal ini. Sudah Yang Berhormat Machang. Sila, sila Menteri. Soal minyak di peringkat Jawatankuasa tetapi yang itu pun jangan terlampau bermilion barrel. Susah kita terlampau panjang lebar. [Ketawa]

Apabila Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi pembohong besar di Dewan Rakyat (lihat hansard di sini dan rakaman di sini dan di sini), macam cacing kepanasan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tan Sri Nor Mohamed Yakcop nak mengelak diri dari memberikan jawapan yang akhirnya akan mengesahkan pembohongan Najib.

Lihatlah sendiri hansard Dewan Rakyat 9/11/09 lalu. Tengok sendiri betapa tergelejat-gelejatnya Nor Mohamed berhadapan dengan soalan demi soalan ahli-ahli Parlimen yang nak mendedahkan pembohongan Najib. Sat kata tak dak jawapan, sat kata ada, meraban-raban.
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Tuan Yang di-Pertua, saya menunggu sebenarnya jawapan Menteri mengenai isu minyak di Kelantan. Saya bangkitkan di bawah portfolio Yang Berhormat Menteri. Takkan satu ayat pun tak ada ulasan tentangnya Yang Berhormat Menteri?

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri yang datang ke Dewan yang mulia ini dan memberi satu jawapan yang begitu jelas. Saya tidak ada perkara yang akan ditambah. [Tuan Yang di-Pertua mempengerusikan Mesyuarat]

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Tuan Yang di-Pertua, tak adillah macam ini Tuan Yang di-Pertua. Kami berucap begitu panjang tapi takkanlah Menteri langsung tidak menyentuh tentang royalti minyak. Ini saya rasa ada ruang untuk Menteri menjawab dan kita boleh berbahas dalam isu ini.

Tuan Yang di-Pertua: Dia sudah jawab Yang Berhormat. Dia kata Perdana Menteri sudah jawab dan saya rasa itu memadai. Itu juga jawapan.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Tuan Yang di-Pertua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjawab sebelum daripada perkara dibangkitkan dalam perbahasan. Jadi perkara yang dibangkit dalam perbahasan ini ialah perkara lanjutan daripada penjelasan yang tidak jelas yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.

Tuan Yang di-Pertua: Menteri sudah menjawab. Saya dengar dia menjawab. Sama ada Yang Berhormat Pokok Sena ...

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Ya, ya. Kita bangkit ialah perkara berkaitan daripada penjelasan.

Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Jawapan PM hari itu cukup jelas.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Yang saya punya belum jawab.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Kita beri arguments baru.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Rancangan Malaysia Kesepuluh.

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Tuan Yang di-Pertua, kita tak dibenarkan membangkitkan perkara baru ketika Menteri sedang menggulung.

Dato' Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Hantar Negeri Sembilan sajalah duit itu. Kelantan ini banyak benar halnya.

Tuan Yang di-Pertua: Duduk dulu Yang Berhormat, duduk dulu. Saya bercakap dulu Yang Berhormat, sedikit. Boleh? Seharusnya pada hari ini setidak-tidak dalam jangkaan saya sudah empat kementerian habis menggulung. Kita ada cuma berapa hari lagi. Ini baru Menteri yang ketiga menjawab bagi pihak Perdana Menteri, ‘lagging’ behind. Lepas itu yang kita sekarang ini minta Menteri pula menjawab pasal soal royalti yang telah pun sama ada ihsan kah, royalti kah. Semua media massa kira dah. So we are back again to square one. Jadi, dalam hal ini apabila saya strict oleh kerana masa maka itulah saya strict dibenci di sini tapi tak apa.

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Tuan Yang di-Pertua, saya minta sedikit ruang.

Tuan Yang di-Pertua: Menteri, yang tadi jawapan itu, itulah jawapan daripada Menteri kah ataupun tiada lagi baru?

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Tiada lagi.

Tuan Yang di-Pertua: Tiada lagi. Saya tak nak paksa dia macam mana cara menjawab.

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Tuan Yang di-Pertua, saya minta ...

Tuan Yang di-Pertua: Okey, soal lain. Bukan isu minyak, boleh?

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Tidak. Tuan Yang di-Pertua, saya fikir begini. Kita akur ruling yang Tuan Yang di-Pertua buat bahawa Ahli-ahli Dewan tatkala Yang Berhormat Menteri menggulung, sebaiknya kita tak bangkitkan perkara baru supaya berlaku adil kepada Yang Berhormat Menteri. Itu kita terima. Pada masa yang sama juga Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Menteri juga harus menghormati floor memberi jawapan untuk tidak memberi satu syarahan ekonomi yang tak ada kena mengena dengan perkara dibangkitkan masa perbahasan. Jadi masa diambil terlalu panjang untuk perkara yang tak ada kaitan, sedangkan perkara yang kita timbulkan ialah perkara khusus. Pendirian kerajaan yang diberi oleh Perdana Menteri kita akur tapi di sana ada banyak perkara yang berbangkit tentang isu ini, tentang perjanjian 74, tentang Petroleum Development Act, tentang Join Development Authority, tentang Malaysian-Thai Join Authority, tentang continental shelf yang kesemuanya itu tidak langsung disinggung dalam jawapan Perdana Menteri. Untuk itu, kita mengharap platform beginilah supaya perbahasan itu dapat kitalaksanakan dengan tertib dan sopan. Itu sebenarnya Tuan Yang di-Pertua. Jadi saya fikir itu harus diberikan sedikit pertimbangan.

Tuan Yang di-Pertua: Saya faham, saya faham. Terima kasih Yang Berhormat. Saya berulang kepada Menteri. Itulah jawapan Menteri yang tadi itu?

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Ya.

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Tuan Yang di-Pertua, sikit saja.

Tuan Yang di-Pertua: Sila, penghabisan berkenaan soal minyak ya.

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Tuan Yang di-Pertua, saya minta Tuan Yang di-Pertua, mana lagi ada ruang, di mana lagi ada ruang untuk kami mendapatkan penjelasan?

Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Esok masih ada.

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Jawatankuasa debate tapi maknanya mana lagi ada ruang untuk kami berbahas untuk nak mendapatkan penjelasan daripada Perdana Menteri melainkan kami berbahas peringkat dasar dan Menteri datang menggulung. Ini langsung Menteri tidak menjawab sepatah pun, sehuruf pun daripada perbahasan kami. Kalau macam itu Tuan Yang di-Pertua, kalau tadi kata media dah dapat banyak liputan, lebih baik kami berbahas luar Dewan.

Tuan Yang di-Pertua: Okey, terima kasih. Saya faham, saya faham Yang Berhormat.

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Sekarang ini sepatah pun Menteri tak jawab. Mengapa? Why?

Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat, menurut peraturan mesyuarat kita dan mana-mana convention pun kerusi di sini tidak boleh mengajar macam mana Menteri menjawab. Sama ada jawapan itu menepati aspirasi setiap yang bertanya, itu juga bukan di bawah bidang kuasa Speaker.

Bagi saya yang duduk ini, apabila Menteri mengatakan bahawa “Saya tidak menambah apa yang telah dihujah oleh Perdana Menteri dan juga saya tidak mengurang”. Itulah, bagi saya itu adalah jawapan. Itu jawapan dia tetapi apa Yang Berhormat dari Kubang Kerian dan Machang ini mahu ialah persoalan secara spesifik seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Machang untuk dijawab Menteri tetapi Menteri tidak mahu begitu. Dia kata untuk jawapan daripada kementerian, itulah apa yang dijawab. Maka saya tidak boleh memaksa Menteri kerana apabila saya berbuat demikian seolah-olah saya mengarah mesti juga jawab itu. Itu tidak termasuk di bidang kuasa saya dan peraturan mesyuarat. Jadi apa yang disebut pada sekarang ini juga semua masuk dalam Hansard termasuk kepada apa persepsi masyarakat di luar mengenai dengan soal ini. Ini pun ada jawapan juga tapi jawapan dia silent begitu. Jadi tidak menjawab pun itu jawapan juga. What is your answer? Silent. Jawapan, bagi saya itu jawapan. Begitu.

Jadi itulah makanya apabila dalam perbahasan begini terpaksa saya berpanjang lebar oleh kerana Ahli-ahli Yang Berhormat mesti juga faham dengan tugas kita iaitu peraturan mesyuarat, dalam soal dasar cuma empat hari. Sekarang kita lagging sudah. Perkiraan kita empat hari, empat sudah Menteri harus menjawab dan dua puluh lebih kementerian belum lagi menjawab dan ada juga persoalan-persoalan nanti daripada Ahli-ahli Yang Berhormat. Jadi untuk itu, berkenaan soal royalti, sila beredarlah pergi lain soalan. Tiada lagi soal royalti.

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Tuan Yang di-Pertua, saya minta seminit lagi Tuan Yang di-Pertua. Saya faham ruling yang Tuan Yang di-Pertua bagi dan bidang kuasa yang Tuan Yang di-Pertua letakkan dan juga perkara yang dibangkitkan oleh kami rakanrakan terutama Ahli-ahli Parlimen daripada Kelantan.

Tuan Yang di-Pertua, selepas daripada kenyataan Perdana Menteri, kita Ahli-ahli Parlimen kita buat kerja rumah, buat homework, pergi perpustakaan, semak balik kenyataan dan kita dapati kita punya asas argument yang sangat kukuh untuk menunjukkan bahawa ada kesilapan yang terang pada jawapan Perdana Menteri mengenai kedudukan tiga nautical miles. Kita memetik kenyataan oleh Perdana Menteri, Allahyarham ayahanda kepada Perdana Menteri yang terang-terang bertentangan dengan jawapan Perdana Menteri. Sebab itu kita tunggu forum ini untuk debate.

Kalau kemudiannya pihak kerajaan boleh menjernihkan keadaan bahawa Hansard oleh Tun Razak pada 24 November 1975 itu salah dan yang betulnya adalah jawapan Yang Berhormat Pekan, kita terimalah tapi platform mana lagi?
Ini peringkat polisi, peringkat dasar Yang Berhormat Menteri. Saya mohon Yang Berhormat Menteri intelektual, punya daya ketajaman hujah, tolonglah. Inilah pentas kita. Saya hormati.

Tuan Yang di-Pertua terpaksa mengawal jawapan Yang Berhormat Menteri. Kita terima tapi kita juga punya tanggungjawab terhadap rakyat dan kita bahaskan secara tertib, tak adamaki hamun, tak ada tuduh menuduh, tak ada sentimen emosi, argue based on the fact. Berdepanlah dengan kita, ini gelanggang kita. Itu sahaja. [Tepuk]

Tuan Yang di-Pertua: Okey, terima kasih. Saya faham. Yang Berhormat Kubang Kerian tak payah lagi berhujah sambung itu kerana faham, jelas. Menteri, saya ulang balik, tidak ada jawapan lain selain daripada itu apabila mendengar daripada Yang Berhormat Machang? Tak ada apa-apa?

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Tidak ada banyak masa Tuan Yang di-Pertua. Kalau perlu, masih kita mempunyai peluang di Jawatankuasa. [Dewan riuh]

Tuan Yang di-Pertua: Okey, Yang Berhormat Menteri sila, sila. Move on to a different topic.

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Tak ada, habis dah. Saya sudah habis.

Tuan Yang di-Pertua: Yang royalti minyak? Tak ada? Tak adalah?

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Saya ingin mengucapkan terima kasih Tuan Yang di-Pertua sebab habis...

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Tuan Yang di-Pertua, beri peluang.

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Penjelasan, penjelasan.

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Masih boleh guna budi bicara, boleh guna budi bicara.

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Ini soal dasar, soal dasar bukan soal Jawatankuasa.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Saya rasa Tuan Yang di-Pertua telah beri peluang masa kepada Yang Berhormat Menteri untuk memberikan penjelasan di sini.

Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat, tolong Ahli-ahli Yang Berhormat duduk sekejap. Sekejap Yang Berhormat.

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Bagi pihak Kelantan Tuan Yang di-Pertua.

Tuan Yang di-Pertua: Ya saya tahu, saya tahu.

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Bagi pihak rakyat Kelantan.

Tuan Yang di-Pertua: Saya tahu. Kalau Menteri tidak lagi menjawab dengan soal itu ada lagi peringkat Jawatankuasa. Saya boleh beri kelonggaran di peringkat Jawatankuasa untuk bangkitkan biar pun bukan perkara yang spesifik. Begitu. Jadi, dalam keadaan ini biar kita bahas dahulu diperingkat Jawatankuasa boleh, oleh kerana kita mahu catch up time Yang Berhormat. Kalau tidak, tidak perlu.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Ya, saya bersetuju dengan Tuan Yang di-Pertua tetapi kita minta satu jaminan daripada pihak kerajaan jangan bila kita bahas di peringkat Jawatankuasa mereka datang sini jawapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah cukup jelas. Kita tidak mahu buang masa begitu. Jadi Tuan Yang di-Pertua juga tidak boleh memaksa mereka melayani apa yang kita bangkitkan di peringkat Jawatankuasa nanti.

Tuan Yang di-Pertua: Okey.

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Satu jaminan Tuan Yang di-Pertua. Boleh? Maknanya Menteri akan menjawab isu royalti minyak 5% kepada rakyat Kelantan dalam sesi perbahasan peringkat Jawatankuasa.

Tuan Yang di-Pertua: Okey, jelas ya? Jelas. Begini Ahli-ahli Yang Berhormat. Ahliahli Yang Berhormat, kalau sudah minta jaminan Menteri sudah kata okey. Selepas itu pula kalau masa begitu banyak dengan itu saya juga minta jaminan bahawa dalam hal-hal lain jangan dipanjangkan lagi. Ambil satu ini sebagai spesifik, okey tetapi jangan pula nanti Kementerian Pelajaran, nanti datang lagi Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, datang lagi pula Kementerian Dalam Negeri semua begitu mustahak. Boleh? Boleh beri jaminan juga? Ada jaminan? Yang Berhormat Pokok Sena boleh jamin?

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Boleh, boleh.

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Machang boleh jamin?

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Kita juga minta...

Tuan Yang di-Pertua: Cuba berdiri dahulu beri jaminan kepada saya jangan ganggu yang lain-lain. [Ketawa]

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Kita tidak boleh kerana kita bangkit perkara-perkara lain juga. Perkara-perkara yang berkaitan dengan...

Tuan Yang di-Pertua: Ya, saya tahu mengenai sekarang kita berbahas dengan masa.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Tidak, perkara-perkara yang juga berkaitan dengan spesifik.

Tuan Yang di-Pertua: Masa Yang Berhormat. Jadi dalam Dewan tiada jaminmenjamin.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: No.

Tuan Yang di-Pertua: Ikut mood masing-masing. Kadang-kadang yang sudah menjamin kalau mood tidak ngam tidak dapat juga.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Ini kita minta...

Tuan Yang di-Pertua: Beliau akan jawab. Beliau angguk. Beliau akan jawab.

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: [Bangun]

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Shah Alam sudah Yang Berhormat.

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Tuan Yang di-Pertua, kita ada...

Tuan Yang di-Pertua: Menteri sudah mengangguk. Ya, saya tahu. Okey, sila berhubung dengan isu.

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Terima kasih. Sudah jawab.

Tuan Yang di-Pertua: Tolong Ahli-ahli Yang Berhormat. Waktu tadi Timbalan Yang di- Pertua duduk di sini tiada Ahli Yang Berhormat bising begini. [Ketawa] Ini saya tengok dendam ini.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Tidak. Kami bukan berdendam dengan Tuan Yang di-Pertua. Ini kesilapan Menteri.

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Pokok Sena, Yang Berhormat Gombak, Yang Berhormat Machang. Sila, sila sudah.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Ini kesilapan pihak kerajaan.

Tuan Yang di-Pertua: Sila, sila Menteri. Move on.

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Ya, terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya sudah jawab semua soalan dan saya akan jawab soalan mengenai isu minyak semasa Jawatankuasa. Bukan kerana saya tiada jawapan tetapi kerana tadi saya sudah janji dengan Tuan Yang di-Pertua saya akan habiskan penggulungan dalam masa 15 minit.

Tuan Yang di-Pertua: Terima kasih.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Maknanya jawapan beliau ada.

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Ada tetapi tiada masa.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Jawapannya ada. [Dewan riuh] [Ketawa]

Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat...

Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Tuan Yang di-Pertua...

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Tadi Yang Berhormat Menteri kata penjelasan sudah jelas.

Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Tuan Yang di-Pertua, tidak patut pihak pembangkang hendak memaksa Menteri.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Sekarang beliau ada jawapan.

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Tadi kata...

Tuan Yang di-Pertua: Kalau sudah berdiri serentak begitu tekan mikrofon siapa yang saya mahu dengar?

Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Jangan tekan Menteri.

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Sri Gading atau Yang Berhormat Pokok Sena?

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Tuan Yang di-Pertua, ini jelas Tuan Yang di-Pertua. Tadi Yang Berhormat Menteri kata jawapan beliau ialah penjelasan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah jelas. Beliau tiada jawapan yang lain tetapi sekarang Yang Berhormat Menteri...

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Saya tiada jawapan yang lain. Itu sahaja.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: ...kata saya ada jawapan tetapi oleh kerana masa saya telah berjanji dengan Tuan Yang di-Pertua.

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Jawapan yang sama. Yang Berhormat-Yang Berhormat...

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Kami kena main sahaja hari ini.

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Pokok Sena. Isu seperti begitu waktu nanti minum teh tarik di luar nanti bincang.

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Jawapannya memang jawapan yang sama tetapi kalau ada soalan tambahan kita boleh jawab tetapi ini akan memakan masa yang panjang.

Dato' Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Tuan Yang di-Pertua, bolehkah setelah tersedia jawapan beliau boleh bagi komitmen jawapan bertulis sekurang-kurangnya. Yang kita hendak bahas peringkat Jawatankuasa itu tidak mengapa tetapi yang kita bangkitkan sedemikian banyak dalam senarai semak isu-isu kita tentang isu minyak ini...

Tuan Yang di-Pertua: Menteri sudah beri pengakuan jadi sudah lima minit mengenai soal ini. Sudah Yang Berhormat Machang. Sila, sila Menteri. Soal minyak di peringkat Jawatankuasa tetapi yang itu pun jangan terlampau bermilion barrel. Susah kita terlampau panjang lebar. [Ketawa]
Tuesday, December 1, 2009

FED GOV MUST HONOUR AS AGREED

Tengku Razaleigh Hamzah wants the federal goverment to honour the agreement on oil royalty to Kelantan. This is what he wrote on his blog.

The Government has now responded to Kelantan’s claim to a portion of the profits derived from petroleum resources extracted offshore by PETRONAS.

Its response violates the letter and the intent of a solemn agreement signed between each State Government and PETRONAS under the Petroleum Development Act.

That agreement is made out in language simple enough for a schoolboy to understand, in both Bahasa Malaysia and English.

The Constitutional rights of the people of Kelantan are denied. However this has implications far beyond Kelantan:

1) It negates an agreement signed between the Kelantan Government and PETRONAS. By implication, it negates identical agreements signed by PETRONAS with every other state and deprives the people of their constitutional rights.

2) The Government’s refusal to recognize a straightforward contractual obligation on PETRONAS’s part puts a question mark over the status of oil payments due to the other oil-producing states. The States’ rights to 5% of profit derived from the extraction of any petroleum resources is based on a quid pro quo according to which the States vested entirely and in perpetuity all their rights and claims to petroleum resources to PETRONAS. In return for this PETRONAS is legally bound to pay the states the 5% directly

3) If PETRONAS no longer recognises its legal obligation to pay the States what is due to them under the Petroleum Development Act, the States, and in particular Sabah and Sarawak, will now wonder if the corresponding Vesting Deed by which they vested all their rights in their petroleum resources to PETRONAS remains in force.

4) The Government’s response substitutes for PETRONAS’s legal obligations under the Petroleum Development Act an arbitrary “compassionate payment” from the Federal Government. This casts serious doubt on the Malaysian Government’s respect for the sanctity of contracts and the rule of law. Let’s not talk about spurring investment to take our economy to a higher level if we fail to understand the importance of abiding by contractual obligations.

I helped craft and negotiate the Petroleum Development Act. As Chairman of Petronas, I signed separate and identical agreements in respect of these payments with each of the Mentris Besar of the States. I must insist that PETRONAS is bound by them and that the Federal government should not interfere in their fulfillment.

Tengku Razaleigh Hamzah

Member of Parliament, Gua Musang

UMNO B-END GIAN DEMO

UMNO/BN akhirnya mengakui bahawa demonstrasi akan membuahkan sesuatu hasil. Dahulu mereka mengeji Pakatan Rakyat (PR) yang memilih demonstrasi untuk menyelesaikan masalah. Kata mereka ada banyak cara lain lagi untuk menyelesaikan masalah. Apa sudah jadi? Mana dia cara lain tu?

Mula-mula mereka berdemo kerana mendakwa Kerajaan PR Pulau Pinang tidak menunaikan janji pilihan raya dan tidak berupaya memerintah. Mengapa mereka memalukan diri sendiri dengan kenyataan itu? Lupakah mereka bahawa UMNO/BN yang berkuasa lebih 50 tahun di Pulau Pinang tidak berupaya mengubah nasib orang Melayu? Lupakah mereka bahawa PR baru memerintah PP setahun lebih? Lupakah mereka bahawa Guan Eng dan kerajaannya dipuji oleh banyak pihak kerana telus, bersungguh-sungguh membanteras rasuah, dan menjalankan urus tadbir negeri dengan baik?

Maka yang tersiratlah dapat dilihat oleh rakyat bila mereka berdemo. Tindakan itu tidak lebih daripada cubaan menutup kelemahan diri. UMNO yang telah busuk hingga ke akar umbi seperti yang dikatakan oleh ahli mereka sendiri dalam blognya manakan dapat ditutup. Bangkai gajah tidak mampu ditutup dengan nyiru. Alangkah tidak cerdiknya ahli-ahli UMNO/BN. Rakyat sedang mentertawakan kebodohan kamu semua.

Begitu jugalah dengan ahli-ahli UMNO yang marahkan cadangan Tuan Guru Nik Aziz (TGNA) hendak berdoa laknat ke atas Najib kerana enggan bagi royalti petroleum kepada Kerajaan Negeri Kelantan. Tindakan terburu-buru itu menampakkan betapa tidak cerdiknya ahli-ahli UMNO. TGNA hanya hendak mendoakan agar Allah melembutkan hati Najib sehingga memberi royalti petroleum kepada Kerajaan Negeri Kelantan. Itu sahaja.

Mengapa ahli-ahli UMNO pada masa ini terlalu emosional? Adakah kerana mereka sudah terlalu terdesak kerana semakin kehilangan sokongan? Adakah mereka mula meracau kerana tidak dapat habuan seperti dahulu kerana krisis ekonomi terus berlarutan? Adakah mereka sudah hilang keyakinan akan berkuasa lagi selepas PRU Ke-13 nanti?

Jika semua telahan di atas benar, mereka tidak perlu melaung dan berteriak. Tidak perlu menjadi anjing menyalak bukit. Buang masa dan tenaga sahaja. Lebih baiklah bekerja keras mengubah imej diri. Lebih baiklah tutup saja pusat propaganda yang bersifat perkauman itu. Janganlah salahkan orang lain bila ditolak rakyat. Salahkanlah diri sendiri.

SUMBER http://bilahrotan.blogspot.com/

RAKAMAN CD BALA DI HANTAR KE SPRM ESOK

Assalammualaikum dan Salam Sejahtera,

Susulan pendedahan berani Penyiasat Persendirian Bala tentang usaha sogokan oleh beberapa individu yang berkait rapat dengan pimpinan negara untuk menarik balik Akuan Bersumpah yang telah diikrarkan beliau mengenai hubungan Altantuya dengan PM Najib, Majlis Muafakat Pemuda Pakatan Rakyat akan menyerahkan rakaman CD Bala kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) esok, Rabu, 2 Disember 2009, jam 2.30petang bertempat di Ibupejabat SPRM Putrajaya.

Di samping itu, satu laporan rasmi terhadap individu yang bernama Nazim Razak dan Deepak juga akan dibuat untuk mendesak SPRM melakukan siasatan segera. Justeru, AMK dan Majlis Muafakat Pemuda Pakatan Rakyat menjemput semua ahli, penyokong dan rakyat Malaysia untuk turut bersama-sama ke ibupejabat SPRM esok.

Dijemput wakil-wakil media untuk turut hadir membuat liputan. Sila hubungi saudara Hasmuzair di talian 0148422155 atau Azizi di talian 0192818377 untuk sebarang pertanyaan.

Terima-kasih.


Sekretariat Majlis Muafakat Pemuda Pakatan Rakyat.

Biro Penerangan
Angkatan Muda
Parti Keadilan Rakyat

Sunday, November 29, 2009

CHANGE STARTS FROM RAKYAT

Oleh Li Fook Gao

There were 2 pieces of paper, a paper named BLACK and a paper named WHITE. BLACK was originally a piece of white paper, but because of its many past sins, hence it had turned into a black paper. BLACK had been around for quite sometime - he was actually quite proud of being a black paper until the day the WHITE appeared out of nowhere.

WHITE gained a lot of popularity, because people liked its cleanliness and its decent image. The ever-increasing public acceptance of the WHITE made BLACK felt uneasy. BLACK wanted to regain the popularity and support that he lost to WHITE. He thought of changing himself into a white sheet of paper again.

BLACK wasted a lot of money on image makeover but to no avail. No matter what they did, the dark stains on his body would still overwhelm whatever white spots that his image makeover designer tried to paint on him. His designer told BLACK that he could never be turned back into white paper, at most, he could only be makeover into a decent image of a black paper with several white small spots on it -- and because his black colour was too overwhelming strong, people would still find it hard to notice those new white designed spots as well.

BLACK got angry with the news, but reluctantly he had to accept the fact that he couldn't be a white paper again. He had to think of another way to rival WHITE's popularity. But how? People liked white colour nowadays, but how could he possibly turn himself into white again? How could he kill off WHITE's clean image in people's mind?

Soon, he came out with an idea -- to start sabotaging WHITE's army to paint some black dots on WHITE. To BLACK, this idea was easy to be executed as white was the most vulnerable colour to get contaminated and he knew that the people would be stupid enough to fall for his manipulation.

While sabotaging WHITE's army, concurrently BLACK started a propaganda by telling people that WHITE was just as dirty as BLACK. He continued to give proofs by highlighting each black dots on WHITE that he managed to sabotage. He bribed all the medias to focus on WHITE's black spots to further disgust people of WHITE. He continued attacking WHITE by telling the people that WHITE had cheated on the people because he was not entirely white -- WHITE had block colours on him just like his. He made sure this news went round the clock until it created a perception on the people that WHITE was actually a liar, and hopefully the people would return their support to BLACK.

In the end, he succeeded as people beginning to see that WHITE as no longer a white paper, but merely just a white paper with a lot of black spots. He managed to bring down WHITE's popularity by manipulating people's thoughts by making them to keep focusing on WHITE's black spots instead of the other areas that full of whites. Now, he even managed to equate himself to WHITE in the eye of the people, although the truth was, he himself was a piece of black paper with some tiny FAKE white spots while WHITE was a still significantly a white paper with several sabotaged black spots.

But who contributed most to BLACK's success? No, it was not his advisors, but the stupid people who fell for his evil propaganda and the stupid people who couldn't seem to understand the simple logic about the **vulnerability of carrying the white colour around!! BLACK knew that he would always remain relevant if he could make sure the majority people remained stupid for many years to come.

REALITY

Now, lets us gets back to reality. Some questions for us to ponder:

1. What's your feeling about Nizar (Pakatan's MB in Perak) now? Compare it to the feeling you feel for him when Sultan Azlan Shah declined his request to dissolve the assembly?
2. Then how about your anger towards MACC when Teoh Beng Hock's body was found in Plaza Massalam? Can you compare your feeling between now and then?
3. How about your feeling towards Pakatan Rakyat's open squabbles versus MCA's open media flip-flop? Which news you find more annoying?
4. What about the horror feeling when you read the fallen roof of Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin and the massive debts amassed by Pahang state's government? Or you have already forgotten about the news?
5. Why do you feel more distrust towards PAS over unity-government fiasco rather than Muhyddin and Utusan's numerous racist remarks? Or are you being manipulated not to think rationally?
6. How about the news about RM42,000 to buy 2 laptops versus someone trying to bring Tok Guru Nik Aziz to Mekkah for RM65,000? Which one sticks to your mind more, the event that had happened without punishment, or the event that did not happen but being punished heavily on the media?
7. Why we know so much about Kelantan's politics but not Terengganu's politics where its MB is still under heavy siege from his own colleagues? Are we too blind to see someone trying to paint a black spot on TGNA because he has become an icon for Pakatan?


Since Mac 08, we have always ask PR to work harder, to have more integrity, to show us more proofs that they can govern while quietly still hoping for BN to change so that we can have a better Malaysia for our children. We hope for the politicians to change their way so that the real change can happen in Malaysia soon.

Nice thoughts, but sorry folks, change will not happen that way. We can't stay idle while hoping others to change things for us. The rule of seed in our universe doesn't work that way. To achieve change, FIRST we need to change our mentality before the real change has a chance to kick-in. There isn't going to be any change if the rakyat's mentality stays the same.

Some said BN's survives politically by controlling the judiciary, AG's chamber, police, MACC, medias, Election Commission and lately the ROS. All independent agencies in our country have been turned in a tool for BN to stay in power. Yes, I have to agree with this statement, but to me this is not the major contributing factor to why BN is still in power.

BN is still in power because of us. Yes, we are the one being manipulated to ensure BN survives. But is that our real choice? Do we realise that we been manipulated to "always choose BN" all these while?

Why majority of us still thinks that Malaysia is still better off with BN? Who instil the fear in us to resist change? Who paints the picture of a dark Malaysia in our mind if PR takes over the federal government? Is PR's performance really that "bad" compared to BN after 20 months? If not, who makes us think that PR's states are not performing well?

BN will forever survive politically if we fail to realise our weaknesses all these years and figure out a way to overcome it. BN is the master of manipulating our weaknesses. Because of having these weaknesses, we are very vulnerable to be manipulated by politicians, especially politicians from the ruling coalition who controls the MSM. Until we realise and acknowledge our weaknesses -- no matter how good the opposition is, the current government will remain in power for many years to come.

If we can't change 1. Our forgetfulness and 2. Our subconscious "to follow the herd" mentality -- rest assure no matter how much we shout about bringing change to our country, Malaysia will remain just the same with BN in charge. Pakatan can only do so much for Malaysia -- if we don't grow any smarter, they are not going to succeed. For a better Malaysia, we, the rakyat, (yes, not PR or BN) needs to take the first step to change the way we think and stop ourselves from being manipulated again and again! Can we?


Vulnerability of white:
Imagine putting a white crayon next to a black crayon. Can the black crayon be dirtied by the white crayon? Hardly, because black colour can easily overwhelm the white colour. But vice-versa, can the white crayon be still as white as it used to be if it has been dirtied by the black crayon? No, the whitest white can be after being contaminated by black crayon is only grey because white is the most vulnerable colour of all colours.